مقایسه لیست

400,000,000 تومان5,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

400,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

320,000,000 تومان4,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

320,000,000 تومان4,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

360,000,000 تومان4,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

360,000,000 تومان4,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

480,000,000 تومان6,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

480,000,000 تومان6,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

480,000,000 تومان6,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

480,000,000 تومان6,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

480,000,000 تومان6,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

480,000,000 تومان6,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

300,000,000 تومان3,750,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

300,000,000 تومان3,750,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

280,000,000 تومان3,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

280,000,000 تومان3,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

384,000,000 تومان4,800,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

384,000,000 تومان4,800,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش