مقایسه لیست

1,500,000,000 تومان6,250,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 176

ویلا

5 روز پیش

1,500,000,000 تومان6,250,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 176

ویلا

5 روز پیش

800,000,000 تومان4,400,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 170

ویلا

5 روز پیش

800,000,000 تومان4,400,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 170

ویلا

5 روز پیش

600,000,000 تومان2,850,000 تومان
600,000,000 تومان2,850,000 تومان

حمام: 2متر: 86

ویلا

5 روز پیش

600,000,000 تومان3,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 160

ویلا

5 روز پیش

600,000,000 تومان3,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 160

ویلا

5 روز پیش

900,000,000 تومان3,050,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 150

ویلا

5 روز پیش

900,000,000 تومان3,050,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 150

ویلا

5 روز پیش

850,000,000 تومان4,250,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 145

ویلا

5 روز پیش

850,000,000 تومان4,250,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 145

ویلا

5 روز پیش

700,000,000 تومان2,700,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 2متر: 140

ویلا

5 روز پیش

700,000,000 تومان2,700,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 2متر: 140

ویلا

5 روز پیش

900,000,000 تومان3,600,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 140

ویلا

5 روز پیش

900,000,000 تومان3,600,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 140

ویلا

5 روز پیش

620,000,000 تومان2,480,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 140

ویلا

5 روز پیش

620,000,000 تومان2,480,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 140

ویلا

5 روز پیش