مقایسه لیست

622,500,000 تومان7,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 ماه پیش

622,500,000 تومان7,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 ماه پیش

456,500,000 تومان5,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 ماه پیش

456,500,000 تومان5,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 ماه پیش

350,000,000 تومان4,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

2 ماه پیش

350,000,000 تومان4,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

2 ماه پیش

430,000,000 تومان5,200,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

2 ماه پیش

430,000,000 تومان5,200,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

2 ماه پیش

410,000,000 تومان5,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

2 ماه پیش

410,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

2 ماه پیش

480,000,000 تومان5,853,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

2 ماه پیش

480,000,000 تومان5,853,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

2 ماه پیش

352,600,000 تومان4,300,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

2 ماه پیش

352,600,000 تومان4,300,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

2 ماه پیش

400,000,000 تومان4,900,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 81

آپارتمان

2 ماه پیش

400,000,000 تومان4,900,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 81

آپارتمان

2 ماه پیش

400,000,000 تومان5,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

400,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش