مقایسه لیست

390,000,000 تومان4,756,000 تومان
موجود نیست

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

5 ماه پیش

390,000,000 تومان4,756,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

5 ماه پیش

580,000,000 تومان7,250,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

5 ماه پیش

580,000,000 تومان7,250,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

5 ماه پیش

550,000,000 تومان6,875,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

5 ماه پیش

550,000,000 تومان6,875,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

5 ماه پیش

300,000,000 تومان3,750,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

5 ماه پیش

300,000,000 تومان3,750,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

5 ماه پیش

400,000,000 تومان5,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

5 ماه پیش

400,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

5 ماه پیش

384,000,000 تومان4,800,000 تومان
موجود نیست

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

5 ماه پیش

384,000,000 تومان4,800,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

5 ماه پیش

500,000,000 تومان6,400,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 78

آپارتمان

5 ماه پیش

500,000,000 تومان6,400,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 78

آپارتمان

5 ماه پیش

385,000,000 تومان4,935,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 78

آپارتمان

5 ماه پیش

385,000,000 تومان4,935,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 78

آپارتمان

5 ماه پیش