مقایسه لیست

2,800,000,000 تومان9,650,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 350

ویلا

10 ساعت پیش

2,800,000,000 تومان9,650,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 350

ویلا

10 ساعت پیش

500,000,000 تومان1,730,000 تومان
500,000,000 تومان1,730,000 تومان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 120

ویلا

10 ساعت پیش

800,000,000 تومان3,200,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 137

ویلا

10 ساعت پیش

800,000,000 تومان3,200,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 137

ویلا

10 ساعت پیش

1,000,000,000 تومان4,170,000 تومان
1,000,000,000 تومان4,170,000 تومان

متر: 90

ویلا

1 روز پیش

960,000,000 تومان4,324,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

1 روز پیش

960,000,000 تومان4,324,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

1 روز پیش

600,000,000 تومان2,850,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

1 روز پیش

600,000,000 تومان2,850,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

1 روز پیش

700,000,000 تومان4,375,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 160

ویلا

1 روز پیش

700,000,000 تومان4,375,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 160

ویلا

1 روز پیش

550,000,000 تومان2,619,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 97

ویلا

1 روز پیش

550,000,000 تومان2,619,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 97

ویلا

1 روز پیش

850,000,000 تومان4,066,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 130

ویلا

1 روز پیش

850,000,000 تومان4,066,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 130

ویلا

1 روز پیش