فروش

1608 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,680,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

 • 1,680,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • 140 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,100,000,000 تومان
 • 12,941,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان شهدای شمالی بندرانزلی

 • 1,100,000,000 تومان
 • 12,941,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 84.85 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 531,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان/متری
فروش زمین 176 متری در کلیور1 بندرانزلی

فروش زمین ۱۷۶ متری در کلیور۱ بندرانزلی

 • 531,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 1,400,000,000 تومان
 • 16,279,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 1,400,000,000 تومان
 • 16,279,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 86 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 940,000,000 تومان
 • 9,947,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 940,000,000 تومان
 • 9,947,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 94.5 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 650,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

 • 650,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان/متری
 • خواب: 1
 • Bathحمام: 1
 • 65 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,152,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان ساحل قو غازیان

 • 1,152,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 96 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 720,000,000 تومان
 • 3,333,000 تومان/متری
فروش زمین 176 متری در کلیور1 بندرانزلی

فروش زمین ۲۱۶ متری در خیابان ژاندارمری بندرانزلی

 • 720,000,000 تومان
 • 3,333,000 تومان/متری
 • 75 متر
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 766,500,000 تومان
 • 10,500,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

فروش آپارتمان در خیابان ساحل قو غازیان

 • 766,500,000 تومان
 • 10,500,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 73 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن