فروش

1367 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,700,000,000 تومان
 • 7,350,000 تومان/متری
فروش ویلایی 231 متر در میدان گاز غازیان

فروش ویلایی ۲۳۱ متر در میدان گاز غازیان

 • 1,700,000,000 تومان
 • 7,350,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 230 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 3,060,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان/متری
فروش ویلایی 231 متر در میدان گاز غازیان

فروش ویلایی ۳۶۰ متر در خیابان آذربایجان غازیان

 • 3,060,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 95 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,000,000,000 تومان
 • 4,347,000 تومان/متری
فروش ویلایی 231 متر در میدان گاز غازیان

فروش ویلایی ۲۳۰ متر در بلوار آیت الله نجفی غازیان

 • 1,000,000,000 تومان
 • 4,347,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,430,000,000 تومان
 • 1,886,000 تومان/متری
فروش ویلایی 231 متر در میدان گاز غازیان

فروش ویلایی ۷۵۸ متری در سنگاچین بندرانزلی

 • 1,430,000,000 تومان
 • 1,886,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • 100 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 800,000,000 تومان
 • 3,020,000 تومان/متری
فروش ویلایی 231 متر در میدان گاز غازیان

فروش ویلایی ۲۶۵ متری در طالب آباد غازیان

 • 800,000,000 تومان
 • 3,020,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 110 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,800,000,000 تومان
 • 7,826,000 تومان/متری
فروش ویلایی 231 متر در میدان گاز غازیان

فروش ویلایی ۲۳۰ متری در کلیور۲ بندرانزلی

 • 1,800,000,000 تومان
 • 7,826,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 121 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,200,000,000 تومان
 • 5,454,000 تومان/متری
فروش ویلایی 231 متر در میدان گاز غازیان

فروش ویلایی ۲۲۰ متری در سامانسر غازیان

 • 1,200,000,000 تومان
 • 5,454,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 310 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,500,000,000 تومان
 • 7,500,000 تومان/متری
فروش ویلایی 231 متر در میدان گاز غازیان

فروش ویلایی ۲۰۰ متری در طالب آباد غازیان

 • 1,500,000,000 تومان
 • 7,500,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 160 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,200,000,000 تومان
 • 6,000,000 تومان/متری
فروش ویلایی 231 متر در میدان گاز غازیان

فروش ویلایی ۲۰۰ متری در طالب آباد غازیان

 • 1,200,000,000 تومان
 • 6,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • ویلا
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن