مقایسه لیست

50,000,000 تومان/1500000
رهن و اجاره آپارتمان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 90

آپارتمان

2 روز پیش

50,000,000 تومان/1500000

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 90

آپارتمان

2 روز پیش

40,000,000 تومان/1500000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 89

آپارتمان

2 روز پیش

40,000,000 تومان/1500000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 89

آپارتمان

2 روز پیش

30,000,000 تومان/900000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 روز پیش

30,000,000 تومان/900000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 روز پیش

40,000,000 تومان/1000000
موجود نیست

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 78

آپارتمان

2 روز پیش

40,000,000 تومان/1000000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 78

آپارتمان

2 روز پیش

60,000,000 تومان/2000000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 60

آپارتمان

2 روز پیش

60,000,000 تومان/2000000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 60

آپارتمان

2 روز پیش

80,000,000 تومان/800000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 81

آپارتمان

4 روز پیش

80,000,000 تومان/800000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 81

آپارتمان

4 روز پیش

50,000,000 تومان/900000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 77

آپارتمان

4 روز پیش

50,000,000 تومان/900000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 77

آپارتمان

4 روز پیش

50,000,000 تومان/3000000
رهن و اجاره واحد تجاری/اداری

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 63

مجتمع اداری - تجاری

1 هفته پیش

50,000,000 تومان/3000000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 63

مجتمع اداری - تجاری

1 هفته پیش

50,000,000 تومان/1300000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 84

آپارتمان

1 هفته پیش

50,000,000 تومان/1300000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 84

آپارتمان

1 هفته پیش