مقایسه لیست

120,000,000 تومان
120,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

2 ماه پیش

30,000,000 تومان/1000000

اتاق خواب: 3متر: 130

آپارتمان

2 ماه پیش

30,000,000 تومان/1000000

اتاق خواب: 3متر: 130

آپارتمان

2 ماه پیش

80000050,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 90

آپارتمان

2 ماه پیش

80000050,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 90

آپارتمان

2 ماه پیش

120,000,000 تومان
رهن و اجاره ویلا
120,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

ویلا

2 ماه پیش

70,000,000 تومان/2500000 ماهیانه
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 157

آپارتمان

2 ماه پیش

70,000,000 تومان/2500000 ماهیانه

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 157

آپارتمان

2 ماه پیش

120,000,000 تومان
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 107

آپارتمان

2 ماه پیش

120,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 107

آپارتمان

2 ماه پیش

70,000,000 تومان/500000 ماهیانه

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 78

آپارتمان

2 ماه پیش

70,000,000 تومان/500000 ماهیانه

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 78

آپارتمان

2 ماه پیش

350,000,000 تومان4,794,000 تومان
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 73

آپارتمان

2 ماه پیش

350,000,000 تومان4,794,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 73

آپارتمان

2 ماه پیش

5,000,000 تومان/400000 ماهیانه
رهن و اجاره مغازه

متر: 16

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

5,000,000 تومان/400000 ماهیانه

متر: 16

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش