مقایسه لیست

2,800,000,000 تومان8,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 350

ویلا

5 روز پیش

2,800,000,000 تومان8,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 350

ویلا

5 روز پیش

1,250,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 5حمام: 1متر: 250

ویلا

5 روز پیش

1,250,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 5حمام: 1متر: 250

ویلا

5 روز پیش

2,300,000,000 تومان12,500,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 245

ویلا

5 روز پیش

2,300,000,000 تومان12,500,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 245

ویلا

5 روز پیش

1,750,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 240

ویلا

5 روز پیش

1,750,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 240

ویلا

5 روز پیش

6,000,000,000 تومان36,000,000 تومان
6,000,000,000 تومان36,000,000 تومان

5 روز پیش

800,000,000 تومان2,700,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 196

ویلا

5 روز پیش

800,000,000 تومان2,700,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 196

ویلا

5 روز پیش

2,000,000,000 تومان8,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 189

ویلا

5 روز پیش

2,000,000,000 تومان8,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 189

ویلا

5 روز پیش

800,000,000 تومان2,128,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 2متر: 189

ویلا

5 روز پیش

800,000,000 تومان2,128,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 2متر: 189

ویلا

5 روز پیش

1,700,000,000 تومان12,780,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 180

ویلا

5 روز پیش

1,700,000,000 تومان12,780,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 180

ویلا

5 روز پیش