مقایسه لیست

450,000,000 تومان1,648,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

2 هفته پیش

450,000,000 تومان1,648,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

2 هفته پیش

1,500,000,000 تومان5,000,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

ویلا

2 هفته پیش

1,500,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

ویلا

2 هفته پیش

15,500,000,000 تومان21,232,000 تومان
فروش ویلایی در دهکده ساحلی بندرانزلی

اتاق خواب: 4حمام: 2متر: 470

ویلا

2 هفته پیش

15,500,000,000 تومان21,232,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 2متر: 470

ویلا

2 هفته پیش

500,000,000 تومان1,900,000 تومان
فروش ویلا

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 120

ویلا

2 هفته پیش

500,000,000 تومان1,900,000 تومان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 120

ویلا

2 هفته پیش

310,000,000 تومان534,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

2 هفته پیش

310,000,000 تومان534,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

2 هفته پیش

1,200,000,000 تومان4,000,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 150

ویلا

2 هفته پیش

1,200,000,000 تومان4,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 150

ویلا

2 هفته پیش

380,000,000 تومان3,040,000 تومان
فروش ویلا

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 75

ویلا

2 هفته پیش

380,000,000 تومان3,040,000 تومان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 75

ویلا

2 هفته پیش

330,000,000 تومان2,500,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 61

ویلا

2 هفته پیش

330,000,000 تومان2,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 61

ویلا

2 هفته پیش

750,000,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 2متر: 180

ویلا

4 هفته پیش

750,000,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 2متر: 180

ویلا

4 هفته پیش