مقایسه لیست

6,160,000,000 تومان2,800,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 300

ویلا

2 روز پیش

6,160,000,000 تومان2,800,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 300

ویلا

2 روز پیش

120,000,000 تومان/3000000
رهن و اجاره ویلا
120,000,000 تومان/3000000

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 180

ویلا

2 روز پیش

110,000,000 تومان/1200000
رهن و اجاره ویلا
110,000,000 تومان/1200000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

2 روز پیش

80,000,000 تومان
رهن کامل ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 110

ویلا

2 روز پیش

80,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 110

ویلا

2 روز پیش

745,500,000 تومان3,500,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

4 روز پیش

745,500,000 تومان3,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

4 روز پیش

760,000,000 تومان3,800,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

ویلا

4 روز پیش

760,000,000 تومان3,800,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

ویلا

4 روز پیش

320,000,000 تومان3,137,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 90

ویلا

1 هفته پیش

320,000,000 تومان3,137,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 90

ویلا

1 هفته پیش

150,000,000 تومان
رهن کامل ویلا

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 168

ویلا

1 هفته پیش

150,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 168

ویلا

1 هفته پیش

1,950,000,000 تومان6,500,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 200

ویلا

1 هفته پیش

1,950,000,000 تومان6,500,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 200

ویلا

1 هفته پیش