مقایسه لیست

1,500,000,000 تومان91,000,000 تومان
فروش مغازه

متر: 13.5

مغازه و املاک تجاری

14 ساعت پیش

1,500,000,000 تومان91,000,000 تومان

متر: 13.5

مغازه و املاک تجاری

14 ساعت پیش

30,000,000 تومان/1500000
رهن و اجاره مغازه

متر: 14

مغازه و املاک تجاری

18 ساعت پیش

30,000,000 تومان/1500000

متر: 14

مغازه و املاک تجاری

18 ساعت پیش

650,000,000 تومان
رهن و اجاره مغازه
650,000,000 تومان

متر: 250

مغازه و املاک تجاری

2 روز پیش

100,000,000 تومان/8000000
رهن و اجاره مغازه

متر: 200

مغازه و املاک تجاری

2 روز پیش

100,000,000 تومان/8000000

متر: 200

مغازه و املاک تجاری

2 روز پیش

150,000,000 تومان/12000000
رهن و اجاره مغازه

متر: 110

مغازه و املاک تجاری

2 روز پیش

150,000,000 تومان/12000000

متر: 110

مغازه و املاک تجاری

2 روز پیش

100,000,000 تومان/15000000
رهن و اجاره مغازه

متر: 70

مغازه و املاک تجاری

2 روز پیش

100,000,000 تومان/15000000

متر: 70

مغازه و املاک تجاری

2 روز پیش

50,000,000 تومان/1000000
رهن و اجاره مغازه
50,000,000 تومان/1000000

متر: 60

مغازه و املاک تجاری

2 روز پیش

10,000,000 تومان/1000000
رهن و اجاره مغازه
10,000,000 تومان/1000000

متر: 30

مغازه و املاک تجاری

2 روز پیش

10,000,000 تومان/1000000
رهن و اجاره مغازه

متر: 30.5

مغازه و املاک تجاری

2 روز پیش

10,000,000 تومان/1000000

متر: 30.5

مغازه و املاک تجاری

2 روز پیش