مقایسه لیست

متر: 60

مغازه و املاک تجاری

2 هفته پیش

متر: 60

مغازه و املاک تجاری

2 هفته پیش

10,000,000 تومان/1500000
رهن و اجاره مغازه
10,000,000 تومان/1500000

متر: 28

مغازه و املاک تجاری

2 هفته پیش

504,000,000 تومان18,000,000 تومان
فروش مغازه

متر: 28

مغازه و املاک تجاری

2 هفته پیش

504,000,000 تومان18,000,000 تومان

متر: 28

مغازه و املاک تجاری

2 هفته پیش

160,000,000 تومان5,925,000 تومان
فروش مغازه

متر: 27

مغازه و املاک تجاری

2 هفته پیش

160,000,000 تومان5,925,000 تومان

متر: 27

مغازه و املاک تجاری

2 هفته پیش

1,500,000,000 تومان20,000,000 تومان
فروش مغازه

متر: 74

مغازه و املاک تجاری

2 هفته پیش

1,500,000,000 تومان20,000,000 تومان

متر: 74

مغازه و املاک تجاری

2 هفته پیش

500,000,000 تومان35,700,000 تومان
فروش مغازه

متر: 14

مغازه و املاک تجاری

2 هفته پیش

500,000,000 تومان35,700,000 تومان

متر: 14

مغازه و املاک تجاری

2 هفته پیش

650,000,000 تومان20,300,000 تومان
فروش مغازه

متر: 32

مغازه و املاک تجاری

2 هفته پیش

650,000,000 تومان20,300,000 تومان

متر: 32

مغازه و املاک تجاری

2 هفته پیش

364,000,000 تومان13,000,000 تومان
فروش مغازه

متر: 28

مغازه و املاک تجاری

2 هفته پیش

364,000,000 تومان13,000,000 تومان

متر: 28

مغازه و املاک تجاری

2 هفته پیش