مقایسه لیست

5,000,000 تومان/400000 ماهیانه
رهن و اجاره مغازه

متر: 16

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

5,000,000 تومان/400000 ماهیانه

متر: 16

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

350,000,000 تومان21,875,000 تومان
فروش مغازه

متر: 16

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

350,000,000 تومان21,875,000 تومان

متر: 16

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

1,500,000,000 تومان12,000,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 3متر: 125

آپارتمان, مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

1,500,000,000 تومان12,000,000 تومان

اتاق خواب: 3متر: 125

آپارتمان, مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

60,000,000 تومان/3000000 ماهیانه
رهن و اجاره مغازه
60,000,000 تومان/3000000 ماهیانه

متر: 28

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

50,000,000 تومان/5000000 ماهیانه
رهن و اجاره مغازه
50,000,000 تومان/5000000 ماهیانه

متر: 28

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

10,000,000 تومان/1500000 ماهیانه
رهن و اجاره مغازه

متر: 20

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

10,000,000 تومان/1500000 ماهیانه

متر: 20

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

10,000,000 تومان/800000 ماهیانه
رهن و اجاره مغازه
10,000,000 تومان/800000 ماهیانه

متر: 30

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

1,169,000,000 تومان7,000,000 تومان
فروش مغازه

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

1,169,000,000 تومان7,000,000 تومان

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

50,000,000 تومان/4000000
رهن و اجاره مغازه
50,000,000 تومان/4000000

متر: 18

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش