مقایسه لیست

4,200,000,000 تومان15,000,000 تومان
4,200,000,000 تومان15,000,000 تومان

متر: 280

مجتمع اداری - تجاری

1 هفته پیش

1,050,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 150

مجتمع اداری - تجاری

1 هفته پیش

1,050,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 150

مجتمع اداری - تجاری

1 هفته پیش

651,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 93

مجتمع اداری - تجاری

1 هفته پیش

651,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 93

مجتمع اداری - تجاری

1 هفته پیش

870,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 87

مجتمع اداری - تجاری

1 هفته پیش

870,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 87

مجتمع اداری - تجاری

1 هفته پیش

400,000,000 تومان4,760,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 84

مجتمع اداری - تجاری

1 هفته پیش

400,000,000 تومان4,760,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 84

مجتمع اداری - تجاری

1 هفته پیش

722,500,000 تومان8,500,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 85

مجتمع اداری - تجاری

1 هفته پیش

722,500,000 تومان8,500,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 85

مجتمع اداری - تجاری

1 هفته پیش

550,000,000 تومان6,870,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 80

مجتمع اداری - تجاری

1 هفته پیش

550,000,000 تومان6,870,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 80

مجتمع اداری - تجاری

1 هفته پیش

637,500,000 تومان8,500,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 75

مجتمع اداری - تجاری

1 هفته پیش

637,500,000 تومان8,500,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 75

مجتمع اداری - تجاری

1 هفته پیش

520,000,000 تومان8,000,000 تومان

خوابگاه: 1متر: 65

مجتمع اداری - تجاری

1 هفته پیش

520,000,000 تومان8,000,000 تومان

خوابگاه: 1متر: 65

مجتمع اداری - تجاری

1 هفته پیش