مجتمع اداری - تجاری

70 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 35,000,000 تومان
 • 3,500,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره واحد تجاری/اداری

رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان گلستان بندرانزلی

 • 35,000,000 تومان
 • 3,500,000 تومان/ماهانه
 • 90 متر
 • مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 50,000,000 تومان/5000000
رهن و اجاره واحد تجاری/اداری
 • 40,000,000 تومان/4000000
رهن و اجاره واحد تجاری/اداری
 • 50,000,000 تومان/5000000
رهن و اجاره واحد تجاری/اداری

رهن و اجاره کارواش در بی بی حوریه غازیان

 • 50,000,000 تومان/5000000
 • 2000 متر
 • مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 50,000,000 تومان/3000000
رهن و اجاره واحد تجاری/اداری

رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 50,000,000 تومان/3000000
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 63 متر
 • مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 627,000,000 تومان
 • 11,000,000 تومان
فروش واحد تجاری/اداری

فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 627,000,000 تومان
 • 11,000,000 تومان
 • خواب: 1
 • Bathحمام: 1
 • 57 متر
 • مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 747,000,000 تومان
 • 9,000,000 تومان
فروش واحد تجاری/اداری

فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 747,000,000 تومان
 • 9,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 83 متر
 • مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 50,000,000 تومان/2700000
رهن و اجاره واحد تجاری/اداری

رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان گلستان بندرانزلی

 • 50,000,000 تومان/2700000
 • خواب: 2
 • 65 متر
 • مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 60,000,000 تومان/3000000
رهن و اجاره واحد تجاری/اداری

رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان گلستان بندرانزلی

 • 60,000,000 تومان/3000000
 • خواب: 2
 • 75 متر
 • مجتمع اداری - تجاری
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن