مقایسه لیست

2 ماه پیش

15,000,000,000 تومان895,500 تومان
فروش زمین
15,000,000,000 تومان895,500 تومان

زمین - کلنگی

2 ماه پیش

1,480,000,000 تومان2,000,000 تومان
فروش زمین

زمین - کلنگی

2 ماه پیش

1,480,000,000 تومان2,000,000 تومان

زمین - کلنگی

2 ماه پیش

1,300,000,000 تومان1,300,000 تومان
فروش زمین
1,300,000,000 تومان1,300,000 تومان

زمین - کلنگی

2 ماه پیش

1,100,000,000 تومان2,200,000 تومان
فروش زمین
1,100,000,000 تومان2,200,000 تومان

زمین - کلنگی

2 ماه پیش

410,000,000 تومان1,037,000 تومان
فروش زمین
410,000,000 تومان1,037,000 تومان

متر: 50

زمین - کلنگی

2 ماه پیش

1,100,000,000 تومان2,200,000 تومان
فروش زمین
1,100,000,000 تومان2,200,000 تومان

زمین - کلنگی

2 ماه پیش

230,000,000 تومان732,000 تومان
فروش زمین
230,000,000 تومان732,000 تومان

زمین - کلنگی

2 ماه پیش

374,400,000 تومان900,000 تومان
فروش زمین
374,400,000 تومان900,000 تومان

زمین - کلنگی

2 ماه پیش