زمین - کلنگی

383 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,350,000,000 تومان
 • 1,500,000 تومان/متری
فروش زمین 900 تری در خیابان نوغان بندرانزلی

فروش زمین ۹۰۰ تری در خیابان نوغان بندرانزلی

 • 1,350,000,000 تومان
 • 1,500,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 3,500,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان/متری
فروش زمین 900 تری در خیابان نوغان بندرانزلی

فروش زمین ۵۰۰ متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 3,500,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 451,000,000 تومان
 • 2,200,000 تومان/متری
فروش زمین 900 تری در خیابان نوغان بندرانزلی

فروش زمین ۲۰۵ متری در طالب آباد غازیان

 • 451,000,000 تومان
 • 2,200,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 4,750,000,000 تومان
 • 5,000,000 تومان/متری
فروش زمین 900 تری در خیابان نوغان بندرانزلی

فروش زمین ۹۵۰ متری در میان پشته بندرانزلی

 • 4,750,000,000 تومان
 • 5,000,000 تومان/متری
 • 120 متر
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 850,000,000 تومان
 • 4,607,000 تومان/متری
فروش زمین 900 تری در خیابان نوغان بندرانزلی

فروش زمین ۱۸۴ متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 850,000,000 تومان
 • 4,607,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 1,376,000,000 تومان
 • 8,000,000 تومان/متری
فروش زمین 900 تری در خیابان نوغان بندرانزلی

فروش زمین ۱۷۲ متری در خیابان ناسیونال بندرانزلی

 • 1,376,000,000 تومان
 • 8,000,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 750,000,000 تومان
 • 2,500,000 تومان/متری
فروش زمین 900 تری در خیابان نوغان بندرانزلی

فروش زمین ۳۰۰ متری در خزرویلا بندرانزلی

 • 750,000,000 تومان
 • 2,500,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 2,782,000,000 تومان
 • 5,200,000 تومان/متری
فروش زمین 900 تری در خیابان نوغان بندرانزلی

فروش زمین ۵۳۵ متری در منطقه آزاد بندرانزلی

 • 2,782,000,000 تومان
 • 5,200,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 7,308,000,000 تومان
 • 6,000,000 تومان/متری
فروش زمین 900 تری در خیابان نوغان بندرانزلی

فروش زمین ۱۲۱۸ متری در خیابان همایون بندرانزلی

 • 7,308,000,000 تومان
 • 6,000,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن