زمین - کلنگی

388 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 531,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان/متری
فروش زمین 176 متری در کلیور1 بندرانزلی

فروش زمین ۱۷۶ متری در کلیور۱ بندرانزلی

 • 531,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 720,000,000 تومان
 • 3,333,000 تومان/متری
فروش زمین 176 متری در کلیور1 بندرانزلی

فروش زمین ۲۱۶ متری در خیابان ژاندارمری بندرانزلی

 • 720,000,000 تومان
 • 3,333,000 تومان/متری
 • 75 متر
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 710,000,000 تومان
 • 1,059,000,000 تومان/متری
فروش زمین 176 متری در کلیور1 بندرانزلی

فروش زمین ۶۷۰ متری در کلیور۱ بندرانزلی

 • 710,000,000 تومان
 • 1,059,000,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 500,000,000 تومان
 • 2,500,000 تومان/متری
فروش زمین 176 متری در کلیور1 بندرانزلی

فروش زمین ۲۰۰ متری در طالب آباد غازیان

 • 500,000,000 تومان
 • 2,500,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 1,350,000,000 تومان
 • 1,500,000 تومان/متری
فروش زمین 176 متری در کلیور1 بندرانزلی

فروش زمین ۹۰۰ تری در خیابان نوغان بندرانزلی

 • 1,350,000,000 تومان
 • 1,500,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 3,500,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان/متری
فروش زمین 176 متری در کلیور1 بندرانزلی

فروش زمین ۵۰۰ متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 3,500,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 300,000,000 تومان
 • 21,428,000 تومان/متری
فروش زمین 176 متری در کلیور1 بندرانزلی

فروش زمین ۲۰۵ متری در طالب آباد غازیان

 • 300,000,000 تومان
 • 21,428,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 4,750,000,000 تومان
 • 5,000,000 تومان/متری
فروش زمین 176 متری در کلیور1 بندرانزلی

فروش زمین ۹۵۰ متری در میان پشته بندرانزلی

 • 4,750,000,000 تومان
 • 5,000,000 تومان/متری
 • 120 متر
 • زمین - کلنگی
جزئیات
 • 850,000,000 تومان
 • 4,607,000 تومان/متری
فروش زمین 176 متری در کلیور1 بندرانزلی

فروش زمین ۱۸۴ متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 850,000,000 تومان
 • 4,607,000 تومان/متری
 • زمین - کلنگی
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن