مقایسه لیست

2,450,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 150

آپارتمان

2 هفته پیش

2,450,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 150

آپارتمان

2 هفته پیش

1,192,500,000 تومان4,500,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 265

آپارتمان

2 هفته پیش

1,192,500,000 تومان4,500,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 265

آپارتمان

2 هفته پیش

2,600,000,000 تومان10,833,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 240

آپارتمان

2 هفته پیش

2,600,000,000 تومان10,833,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 240

آپارتمان

2 هفته پیش

2,280,000,000 تومان9,500,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 240

آپارتمان

2 هفته پیش

2,280,000,000 تومان9,500,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 240

آپارتمان

2 هفته پیش

2,160,000,000 تومان9,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 240

آپارتمان

2 هفته پیش

2,160,000,000 تومان9,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 240

آپارتمان

2 هفته پیش

2,400,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 240

آپارتمان

2 هفته پیش

2,400,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 240

آپارتمان

2 هفته پیش

2,230,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 223

آپارتمان

2 هفته پیش

2,230,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 223

آپارتمان

2 هفته پیش

1,200,000,000 تومان5,700,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 210

آپارتمان

2 هفته پیش

1,200,000,000 تومان5,700,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 210

آپارتمان

2 هفته پیش

534,600,000 تومان2,700,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 198

آپارتمان

2 هفته پیش

534,600,000 تومان2,700,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 198

آپارتمان

2 هفته پیش