مقایسه لیست

480,000,000 تومان4,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

آپارتمان

1 هفته پیش

480,000,000 تومان4,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

آپارتمان

1 هفته پیش

360,000,000 تومان4,337,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

1 هفته پیش

360,000,000 تومان4,337,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

1 هفته پیش

552,000,000 تومان6,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 92

آپارتمان

1 هفته پیش

552,000,000 تومان6,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 92

آپارتمان

1 هفته پیش

601,000,000 تومان6,200,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 97

آپارتمان

1 هفته پیش

601,000,000 تومان6,200,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 97

آپارتمان

1 هفته پیش

456,500,000 تومان5,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

1 هفته پیش

456,500,000 تومان5,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

1 هفته پیش

240,000,000 تومان5,000,000 تومان
فروش آپارتمان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 48

آپارتمان

1 هفته پیش

240,000,000 تومان5,000,000 تومان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 48

آپارتمان

1 هفته پیش

2,100,000,000 تومان
فروش آپارتمان
2,100,000,000 تومان

آپارتمان

1 هفته پیش

250,000,000 تومان3,670,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 68

آپارتمان

1 هفته پیش

250,000,000 تومان3,670,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 68

آپارتمان

1 هفته پیش

360,000,000 تومان4,900,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 73

آپارتمان

1 هفته پیش

360,000,000 تومان4,900,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 73

آپارتمان

1 هفته پیش