مقایسه لیست

املاک شبکه ای ۱

فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 546,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 84 متر

فروش آپارتمان در میدان مالا غازیان

 • 490,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 84 متر

فروش آپارتمان در خیابان نواب (کوی واحدی) بندرانزلی

 • 400,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 84 متر

فروش آپارتمان در خیابان کاسپین بندرانزلی

 • 456,500,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 83 متر

فروش آپارتمان در خیابان نواب (کوی واحدی) بندرانزلی

 • 332,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 83 متر

فروش آپارتمان در خیابان کاسپین بندرانزلی

 • 415,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 83 متر

املاک شبکه ای ۲

فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 546,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 84 متر

فروش آپارتمان در میدان مالا غازیان

 • 490,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 84 متر

فروش آپارتمان در خیابان نواب (کوی واحدی) بندرانزلی

 • 400,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 84 متر

فروش آپارتمان در خیابان کاسپین بندرانزلی

 • 456,500,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 83 متر

فروش آپارتمان در خیابان نواب (کوی واحدی) بندرانزلی

 • 332,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 83 متر

فروش آپارتمان در خیابان کاسپین بندرانزلی

 • 415,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 83 متر

املاک شبکه ای ۳

فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 546,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 84 متر

فروش آپارتمان در میدان مالا غازیان

 • 490,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 84 متر

فروش آپارتمان در خیابان نواب (کوی واحدی) بندرانزلی

 • 400,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 84 متر

فروش آپارتمان در خیابان کاسپین بندرانزلی

 • 456,500,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 83 متر

فروش آپارتمان در خیابان نواب (کوی واحدی) بندرانزلی

 • 332,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 83 متر

فروش آپارتمان در خیابان کاسپین بندرانزلی

 • 415,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 83 متر

فروش آپارتمان در خیابان کاسپین بندرانزلی

 • 415,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 83 متر

املاک شبکه ای ۴

فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 546,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 84 متر

فروش آپارتمان در میدان مالا غازیان

 • 490,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 84 متر

فروش آپارتمان در خیابان نواب (کوی واحدی) بندرانزلی

 • 400,000,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 84 متر

فروش آپارتمان در خیابان کاسپین بندرانزلی

 • 456,500,000 تومان
 • 2 اتاق خواب
 • 1 ba
 • 83 متر