معامله شد

417 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,200,000,000 تومان
 • 20,000,000 تومان
موجود نیست

فروش مغازه در کلیور بندرانزلی

 • 1,200,000,000 تومان
 • 20,000,000 تومان
 • 60 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 750,000,000 تومان
 • 14,423,000 تومان
فروش مغازه در سامانسر غازیان

فروش مغازه در سامانسر غازیان

 • 750,000,000 تومان
 • 14,423,000 تومان
 • 53 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 612,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان
موجود نیست

فروش مغازه در خیابان ژاندارمری بندرانزلی

 • 612,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان
 • 51 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 900,000,000 تومان
 • 19,148,000 تومان
موجود نیست

فروش مغازه در میدان مالا غازیان

 • 900,000,000 تومان
 • 19,148,000 تومان
 • 47.5 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 900,000,000 تومان
 • 20,000,000 تومان
موجود نیست

فروش مغازه در خیابان ناسیونال بندرانزلی

 • 900,000,000 تومان
 • 20,000,000 تومان
 • 45 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 1,000,000,000 تومان
 • 22,220,000 تومان
موجود نیست

فروش مغازه در میدان گاز غازیان

 • 1,000,000,000 تومان
 • 22,220,000 تومان
 • 45 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 1,260,000,000 تومان
 • 30,000,000 تومان
موجود نیست

فروش مغازه در خیابان مفتح جنوبی بندرانزلی

 • 1,260,000,000 تومان
 • 30,000,000 تومان
 • 42 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 450,000,000 تومان
 • 10,714,000 تومان
موجود نیست

فروش مغازه در خیابان ورزش بندرانزلی

 • 450,000,000 تومان
 • 10,714,000 تومان
 • 42 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات
 • 250,000,000 تومان
 • 6,250,000 تومان
موجود نیست

فروش مغازه در خیابان میرزاکوچک خان بندرانزلی

 • 250,000,000 تومان
 • 6,250,000 تومان
 • 40 متر
 • مغازه و املاک تجاری
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن