مقایسه لیست

2,100,000,000 تومان
فروش آپارتمان
2,100,000,000 تومان

آپارتمان

2 هفته پیش

310,500,000 تومان4,500,000 تومان
فروش آپارتمان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 69

آپارتمان

2 هفته پیش

310,500,000 تومان4,500,000 تومان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 69

آپارتمان

2 هفته پیش

292,500,000 تومان4,500,000 تومان
فروش آپارتمان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 65

آپارتمان

2 هفته پیش

292,500,000 تومان4,500,000 تومان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 65

آپارتمان

2 هفته پیش