مقایسه لیست

265,000,000 تومان3,192,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 ماه پیش

265,000,000 تومان3,192,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 ماه پیش

500,000,000 تومان6,600,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 75

آپارتمان

2 ماه پیش

500,000,000 تومان6,600,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 75

آپارتمان

2 ماه پیش

376,000,000 تومان4,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 94

آپارتمان

2 ماه پیش

376,000,000 تومان4,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 94

آپارتمان

2 ماه پیش

299,000,000 تومان4,397,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 68

آپارتمان

2 ماه پیش

299,000,000 تومان4,397,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 68

آپارتمان

2 ماه پیش

2,100,000,000 تومان
فروش آپارتمان
2,100,000,000 تومان

آپارتمان

3 ماه پیش

310,500,000 تومان4,500,000 تومان
فروش آپارتمان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 69

آپارتمان

3 ماه پیش

310,500,000 تومان4,500,000 تومان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 69

آپارتمان

3 ماه پیش

292,500,000 تومان4,500,000 تومان
فروش آپارتمان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 65

آپارتمان

3 ماه پیش

292,500,000 تومان4,500,000 تومان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 65

آپارتمان

3 ماه پیش