مقایسه لیست

877,500,000 تومان6,500,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 117

آپارتمان

1 روز پیش

877,500,000 تومان6,500,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 117

آپارتمان

1 روز پیش

1,350,000,000 تومان12,053,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 112

آپارتمان

1 روز پیش

1,350,000,000 تومان12,053,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 112

آپارتمان

1 روز پیش

825,000,000 تومان7,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 110

آپارتمان

1 روز پیش

825,000,000 تومان7,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 110

آپارتمان

1 روز پیش

990,000,000 تومان11,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 90

مجتمع اداری - تجاری

1 روز پیش

990,000,000 تومان11,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 90

مجتمع اداری - تجاری

1 روز پیش

990,000,000 تومان11,000,000 تومان
990,000,000 تومان11,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 90

آپارتمان

1 روز پیش

920,200,000 تومان10,700,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 86

آپارتمان

1 روز پیش

920,200,000 تومان10,700,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 86

آپارتمان

1 روز پیش

877,500,000 تومان6,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

1 روز پیش

877,500,000 تومان6,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

1 روز پیش

664,200,000 تومان8,100,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

1 روز پیش

664,200,000 تومان8,100,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

1 روز پیش

880,000,000 تومان11,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 80

مجتمع اداری - تجاری

1 روز پیش

880,000,000 تومان11,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 80

مجتمع اداری - تجاری

1 روز پیش