مقایسه لیست

1,350,000,000 تومان4,500,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 5حمام: 2متر: 267

ویلا

2 ماه پیش

1,350,000,000 تومان4,500,000 تومان

اتاق خواب: 5حمام: 2متر: 267

ویلا

2 ماه پیش

30,000,000 تومان/1000000

اتاق خواب: 3متر: 130

آپارتمان

2 ماه پیش

30,000,000 تومان/1000000

اتاق خواب: 3متر: 130

آپارتمان

2 ماه پیش

320,000,000 تومان3,902,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

2 ماه پیش

320,000,000 تومان3,902,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

2 ماه پیش

360,000,000 تومان4,337,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

3 ماه پیش

360,000,000 تومان4,337,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

3 ماه پیش

552,000,000 تومان6,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 92

آپارتمان

3 ماه پیش

552,000,000 تومان6,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 92

آپارتمان

3 ماه پیش

250,000,000 تومان3,670,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 68

آپارتمان

3 ماه پیش

250,000,000 تومان3,670,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 68

آپارتمان

3 ماه پیش

590,000,000 تومان5,360,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 110

آپارتمان

3 ماه پیش

590,000,000 تومان5,360,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 110

آپارتمان

3 ماه پیش

230,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 172

آپارتمان

3 ماه پیش

230,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 172

آپارتمان

3 ماه پیش