مقایسه لیست

546,000,000 تومان6,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 84

آپارتمان

2 ماه پیش

546,000,000 تومان6,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 84

آپارتمان

2 ماه پیش

490,000,000 تومان5,833,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 84

آپارتمان

2 ماه پیش

490,000,000 تومان5,833,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 84

آپارتمان

2 ماه پیش

415,000,000 تومان5,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 ماه پیش

415,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 ماه پیش

415,000,000 تومان5,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 ماه پیش

415,000,000 تومان5,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 ماه پیش

415,500,000 تومان5,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 ماه پیش

415,500,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 ماه پیش

360,000,000 تومان4,800,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 75

آپارتمان

2 ماه پیش

360,000,000 تومان4,800,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 75

آپارتمان

2 ماه پیش

532,000,000 تومان7,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 76

آپارتمان

2 ماه پیش

532,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 76

آپارتمان

2 ماه پیش

350,000,000 تومان5,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 69

آپارتمان

2 ماه پیش

350,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 69

آپارتمان

2 ماه پیش

235,000,000 تومان3,615,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 65

آپارتمان

2 ماه پیش

235,000,000 تومان3,615,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 65

آپارتمان

2 ماه پیش