مقایسه لیست

2,800,000,000 تومان8,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 350

ویلا

1 هفته پیش

2,800,000,000 تومان8,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 350

ویلا

1 هفته پیش

800,000,000 تومان2,128,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 2متر: 189

ویلا

1 هفته پیش

800,000,000 تومان2,128,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 2متر: 189

ویلا

1 هفته پیش

1,500,000,000 تومان6,250,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 176

ویلا

1 هفته پیش

1,500,000,000 تومان6,250,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 176

ویلا

1 هفته پیش

800,000,000 تومان4,400,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 170

ویلا

1 هفته پیش

800,000,000 تومان4,400,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 170

ویلا

1 هفته پیش

620,000,000 تومان2,480,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 140

ویلا

1 هفته پیش

620,000,000 تومان2,480,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 140

ویلا

1 هفته پیش

729,000,000 تومان4,500,000 تومان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 120

ویلا

2 هفته پیش

729,000,000 تومان4,500,000 تومان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 120

ویلا

2 هفته پیش

870,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 87

مجتمع اداری - تجاری

2 هفته پیش

870,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 87

مجتمع اداری - تجاری

2 هفته پیش

2,450,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 150

آپارتمان

2 هفته پیش

2,450,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 150

آپارتمان

2 هفته پیش

2,280,000,000 تومان9,500,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 240

آپارتمان

2 هفته پیش

2,280,000,000 تومان9,500,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 240

آپارتمان

2 هفته پیش