مقایسه لیست

300,000,000 تومان3,750,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

300,000,000 تومان3,750,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

225,000,000 تومان3,400,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 65

آپارتمان

2 ماه پیش

225,000,000 تومان3,400,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 65

آپارتمان

2 ماه پیش

191,400,000 تومان3,300,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 58

آپارتمان

2 ماه پیش

191,400,000 تومان3,300,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 58

آپارتمان

2 ماه پیش

120,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 137

آپارتمان

2 ماه پیش

120,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 137

آپارتمان

2 ماه پیش

30,000,000 تومان/1000000

اتاق خواب: 3متر: 130

آپارتمان

2 ماه پیش

30,000,000 تومان/1000000

اتاق خواب: 3متر: 130

آپارتمان

2 ماه پیش

269,500,000 تومان3,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 77

آپارتمان

2 ماه پیش

269,500,000 تومان3,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 77

آپارتمان

2 ماه پیش

12,000,000 تومان/900000 ماهیانه
رهن و اجاره ویلا

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 75

ویلا

2 ماه پیش

12,000,000 تومان/900000 ماهیانه

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 75

ویلا

2 ماه پیش

580,000,000 تومان2,301,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 95

ویلا

2 ماه پیش

580,000,000 تومان2,301,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 95

ویلا

2 ماه پیش

1,000,000,000 تومان4,545,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 220

آپارتمان

2 ماه پیش

1,000,000,000 تومان4,545,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 220

آپارتمان

2 ماه پیش