مقایسه لیست

30,000,000 تومان/3000000

اتاق خواب: 6متر: 100

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

30,000,000 تومان/3000000

اتاق خواب: 6متر: 100

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

1,517,000,000 تومان1,850,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

2 ماه پیش

1,517,000,000 تومان1,850,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

ویلا

2 ماه پیش

5,500,000,000 تومان18,300,000 تومان
5,500,000,000 تومان18,300,000 تومان

متر: 75

ویلا

2 ماه پیش

700,000,000 تومان4,375,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 160

ویلا

2 ماه پیش

700,000,000 تومان4,375,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 160

ویلا

2 ماه پیش

860,000,000 تومان4,620,000 تومان
860,000,000 تومان4,620,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 150

ویلا

2 ماه پیش

1,800,000,000 تومان5,290,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 275

ویلا

2 ماه پیش

1,800,000,000 تومان5,290,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 275

ویلا

2 ماه پیش

2,500,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 250

ویلا

2 ماه پیش

2,500,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 250

ویلا

2 ماه پیش

1,590,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 6حمام: 2متر: 200

ویلا

2 ماه پیش

1,590,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 6حمام: 2متر: 200

ویلا

2 ماه پیش

3,400,000,000 تومان12,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 200

ویلا

2 ماه پیش

3,400,000,000 تومان12,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 200

ویلا

2 ماه پیش