مقایسه لیست

850,000,000 تومان4,473,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

ویلا

1 هفته پیش

850,000,000 تومان4,473,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

ویلا

1 هفته پیش

522,500,000 تومان2,500,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 93

ویلا

3 هفته پیش

522,500,000 تومان2,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 93

ویلا

3 هفته پیش

1,050,000,000 تومان3,500,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 145

ویلا

4 هفته پیش

1,050,000,000 تومان3,500,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 145

ویلا

4 هفته پیش

350,000,000 تومان1,187,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 120

ویلا

4 هفته پیش

350,000,000 تومان1,187,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 120

ویلا

4 هفته پیش

180,000,000 تومان2,250,000 تومان
فروش ویلا

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 65

ویلا

4 هفته پیش

180,000,000 تومان2,250,000 تومان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 65

ویلا

4 هفته پیش

1,275,000,000 تومان8,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 130

ویلا

4 هفته پیش

1,275,000,000 تومان8,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 130

ویلا

4 هفته پیش

370,000,000 تومان2,740,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 74

ویلا

4 هفته پیش

370,000,000 تومان2,740,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 74

ویلا

4 هفته پیش

1,155,000,000 تومان2,100,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 5حمام: 1متر: 145

ویلا

4 هفته پیش

1,155,000,000 تومان2,100,000 تومان

اتاق خواب: 5حمام: 1متر: 145

ویلا

4 هفته پیش

700,000,000 تومان3,888,000 تومان
موجود نیست

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 85

ویلا

4 هفته پیش

700,000,000 تومان3,888,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 85

ویلا

4 هفته پیش