مقایسه لیست

600,000,000 تومان1,960,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 120

ویلا

3 روز پیش

600,000,000 تومان1,960,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 120

ویلا

3 روز پیش

2,300,000,000 تومان12,500,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 245

ویلا

1 هفته پیش

2,300,000,000 تومان12,500,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 245

ویلا

1 هفته پیش

2,000,000,000 تومان8,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 189

ویلا

1 هفته پیش

2,000,000,000 تومان8,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 189

ویلا

1 هفته پیش

620,000,000 تومان2,480,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 140

ویلا

1 هفته پیش

620,000,000 تومان2,480,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 140

ویلا

1 هفته پیش

400,000,000 تومان1,574,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 95

ویلا

2 هفته پیش

400,000,000 تومان1,574,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 95

ویلا

2 هفته پیش

1,192,500,000 تومان4,500,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 265

آپارتمان

2 هفته پیش

1,192,500,000 تومان4,500,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 265

آپارتمان

2 هفته پیش

2,230,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 223

آپارتمان

2 هفته پیش

2,230,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 223

آپارتمان

2 هفته پیش

1,200,000,000 تومان5,700,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 210

آپارتمان

2 هفته پیش

1,200,000,000 تومان5,700,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 210

آپارتمان

2 هفته پیش

1,200,000,000 تومان6,900,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 173

آپارتمان

2 هفته پیش

1,200,000,000 تومان6,900,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 173

آپارتمان

2 هفته پیش