مقایسه لیست

10,000,000 تومان/800000
رهن و اجاره واحد تجاری و اداری
10,000,000 تومان/800000

متر: 35

مجتمع اداری - تجاری

2 ماه پیش

5,000,000 تومان/400000 ماهیانه
رهن و اجاره مغازه

متر: 16

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

5,000,000 تومان/400000 ماهیانه

متر: 16

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

50,000,000 تومان/4000000
رهن و اجاره مغازه
50,000,000 تومان/4000000

متر: 18

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

300,000,000 تومان12,500,000 تومان
فروش مغازه

متر: 24

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

300,000,000 تومان12,500,000 تومان

متر: 24

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

40,000,000 تومان
رهن کامل مغازه

متر: 24

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

40,000,000 تومان

متر: 24

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

10,000,000 تومان/1500000
رهن و اجاره مغازه
10,000,000 تومان/1500000

متر: 28

مغازه و املاک تجاری

3 ماه پیش

504,000,000 تومان18,000,000 تومان
فروش مغازه

متر: 28

مغازه و املاک تجاری

3 ماه پیش

504,000,000 تومان18,000,000 تومان

متر: 28

مغازه و املاک تجاری

3 ماه پیش

160,000,000 تومان5,925,000 تومان
فروش مغازه

متر: 27

مغازه و املاک تجاری

3 ماه پیش

160,000,000 تومان5,925,000 تومان

متر: 27

مغازه و املاک تجاری

3 ماه پیش

1,500,000,000 تومان20,000,000 تومان
فروش مغازه

متر: 74

مغازه و املاک تجاری

3 ماه پیش

1,500,000,000 تومان20,000,000 تومان

متر: 74

مغازه و املاک تجاری

3 ماه پیش