کاربری اداری - تجاری

26 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 2,000,000,000 تومان
 • 2,000,000 تومان
فروش زمین 176 متری در کلیور1 بندرانزلی
 • 910,000,000 تومان
 • 14,000,000 تومان
پیش فروش واحد تجاری/اداری

پیش فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 910,000,000 تومان
 • 14,000,000 تومان
 • خواب: 1
 • 65 متر
 • مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 705,500,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 705,500,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • 83 متر
 • مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 100,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقان غازیان

رهن آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 100,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • 80 متر
 • مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 680,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 680,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • 80 متر
 • مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 570,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان
فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 570,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان
 • خواب: 1
 • 57 متر
 • مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 630,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان
موجود نیست

فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 630,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان
 • خواب: 1
 • 63 متر
 • مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 680,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 680,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • 80 متر
 • مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 1,820,000,000 تومان
 • 14,000,000 تومان
موجود نیست

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن