مقایسه لیست

2,000,000,000 تومان2,000,000 تومان
فروش زمین
2,000,000,000 تومان2,000,000 تومان

زمین - کلنگی

1 ماه پیش

910,000,000 تومان14,000,000 تومان
پیش فروش واحد تجاری/اداری

خوابگاه: 1متر: 65

مجتمع اداری - تجاری

1 ماه پیش

910,000,000 تومان14,000,000 تومان

خوابگاه: 1متر: 65

مجتمع اداری - تجاری

1 ماه پیش

705,500,000 تومان8,500,000 تومان
فروش واحد تجاری/اداری

اتاق خواب: 2متر: 83

مجتمع اداری - تجاری

1 ماه پیش

705,500,000 تومان8,500,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 83

مجتمع اداری - تجاری

1 ماه پیش

85,000,000 تومان
رهن کامل واحد تجاری/اداری

اتاق خواب: 2متر: 80

مجتمع اداری - تجاری

1 ماه پیش

85,000,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 80

مجتمع اداری - تجاری

1 ماه پیش

680,000,000 تومان8,500,000 تومان
فروش واحد تجاری/اداری

اتاق خواب: 2متر: 80

مجتمع اداری - تجاری

1 ماه پیش

680,000,000 تومان8,500,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 80

مجتمع اداری - تجاری

1 ماه پیش

570,000,000 تومان10,000,000 تومان
فروش واحد تجاری/اداری

خوابگاه: 1متر: 57

مجتمع اداری - تجاری

1 ماه پیش

570,000,000 تومان10,000,000 تومان

خوابگاه: 1متر: 57

مجتمع اداری - تجاری

1 ماه پیش

630,000,000 تومان10,000,000 تومان
فروش واحد تجاری/اداری

خوابگاه: 1متر: 63

مجتمع اداری - تجاری

1 ماه پیش

630,000,000 تومان10,000,000 تومان

خوابگاه: 1متر: 63

مجتمع اداری - تجاری

1 ماه پیش

680,000,000 تومان8,500,000 تومان
فروش واحد تجاری/اداری

اتاق خواب: 2متر: 80

مجتمع اداری - تجاری

1 ماه پیش

680,000,000 تومان8,500,000 تومان

اتاق خواب: 2متر: 80

مجتمع اداری - تجاری

1 ماه پیش

1,820,000,000 تومان14,000,000 تومان
پیش فروش واحد تجاری/اداری
1,820,000,000 تومان14,000,000 تومان

اتاق خواب: 3متر: 130

آپارتمان

1 ماه پیش