مقایسه لیست

546,000,000 تومان6,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 84

آپارتمان

2 ماه پیش

546,000,000 تومان6,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 84

آپارتمان

2 ماه پیش

400,000,000 تومان4,900,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 81

آپارتمان

2 ماه پیش

400,000,000 تومان4,900,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 81

آپارتمان

2 ماه پیش

532,000,000 تومان7,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 76

آپارتمان

2 ماه پیش

532,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 76

آپارتمان

2 ماه پیش

500,000,000 تومان6,600,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 75

آپارتمان

2 ماه پیش

500,000,000 تومان6,600,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 75

آپارتمان

2 ماه پیش

330,000,000 تومان4,714,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 70

آپارتمان

2 ماه پیش

330,000,000 تومان4,714,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 70

آپارتمان

2 ماه پیش

70,000,000 تومان/1200000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 105

آپارتمان

2 ماه پیش

70,000,000 تومان/1200000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 105

آپارتمان

2 ماه پیش

3,600,000,000 تومان12,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 300

آپارتمان

2 ماه پیش

3,600,000,000 تومان12,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 300

آپارتمان

2 ماه پیش

3,600,000,000 تومان12,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 300

آپارتمان

2 ماه پیش

3,600,000,000 تومان12,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 300

آپارتمان

2 ماه پیش

1,800,000,000 تومان12,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 3متر: 150

آپارتمان

2 ماه پیش

1,800,000,000 تومان12,000,000 تومان

اتاق خواب: 3متر: 150

آپارتمان

2 ماه پیش