کابینت ممبران

16 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 2,010,000,000 تومان
 • 15,000,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 2,010,000,000 تومان
 • 15,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 134 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,050,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان ساحل قو غازیان

 • 1,050,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 150 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,050,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان ساحل قو غازیان

 • 1,050,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 150 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,050,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان ساحل قو غازیان

 • 1,050,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 150 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,050,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان ساحل قو غازیان

 • 1,050,000,000 تومان
 • 7,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 150 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 3,043,000,000 تومان
 • 17,000,000 تومان
پیش فروش آپارتمان

پیش فروش آپارتمان در خیابان مظلوم بندرانزلی

 • 3,043,000,000 تومان
 • 17,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 179 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 3,222,000,000 تومان
 • 18,000,000 تومان
پیش فروش آپارتمان

پیش فروش آپارتمان در خیابان مظلوم بندرانزلی

 • 3,222,000,000 تومان
 • 18,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 179 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 3,401,000,000 تومان
 • 19,000,000 تومان
پیش فروش آپارتمان

پیش فروش آپارتمان در خیابان مظلوم بندرانزلی

 • 3,401,000,000 تومان
 • 19,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 179 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,215,000,000 تومان
 • 9,000,000 تومان

فروش آپارتمان در خیابان رمضانی غازیان

 • 1,215,000,000 تومان
 • 9,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 135 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن