مقایسه لیست

265,000,000 تومان3,192,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 ماه پیش

265,000,000 تومان3,192,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 ماه پیش

341,000,000 تومان5,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 62

آپارتمان

2 ماه پیش

341,000,000 تومان5,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 62

آپارتمان

2 ماه پیش

200,000,000 تومان3,448,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 58

آپارتمان

2 ماه پیش

200,000,000 تومان3,448,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 58

آپارتمان

2 ماه پیش

180,000,000 تومان3,050,000 تومان
فروش آپارتمان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 58

آپارتمان

2 ماه پیش

180,000,000 تومان3,050,000 تومان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 58

آپارتمان

2 ماه پیش

475,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 95

آپارتمان

2 ماه پیش

475,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 95

آپارتمان

2 ماه پیش

30,000,000 تومان/1000000

اتاق خواب: 3متر: 130

آپارتمان

2 ماه پیش

30,000,000 تومان/1000000

اتاق خواب: 3متر: 130

آپارتمان

2 ماه پیش

1,000,000,000 تومان3,333,000 تومان
فروش ویلا

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 145

ویلا

2 ماه پیش

1,000,000,000 تومان3,333,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 145

ویلا

2 ماه پیش

300,000,000 تومان6,000,000 تومان

خوابگاه: 1متر: 50

آپارتمان

2 ماه پیش

300,000,000 تومان6,000,000 تومان

خوابگاه: 1متر: 50

آپارتمان

2 ماه پیش

320,000,000 تومان3,902,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

2 ماه پیش

320,000,000 تومان3,902,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

2 ماه پیش