کابینت فلزی

103 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 50,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

رهن و اجاره ویلایی ۱۴۴ متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 50,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,800,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۱۸۰ متری در خیابان رمضانی غازیان

 • 1,800,000,000 تومان
 • 10,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 130 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 2,262,000,000 تومان
 • 6,500,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۳۴۸ متری در کلیور۲ بندرانزلی

 • 2,262,000,000 تومان
 • 6,500,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 158 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,250,000,000 تومان
 • 5,787,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۱۶ متری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 1,250,000,000 تومان
 • 5,787,000 تومان/متری
 • خواب: 1
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 726,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۴۲ متری در میان پشته بندرانزلی

 • 726,000,000 تومان
 • 3,000,000 تومان/متری
 • 80 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,000,000,000 تومان
 • 5,882,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۱۷۰ متری در خیابان عباس آباد بندرانزلی

 • 1,000,000,000 تومان
 • 5,882,000 تومان/متری
 • خواب: 4
 • ویلا
جزئیات
 • 1,700,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۰۰ متری در کلیور ۲ بندرانزلی

 • 1,700,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان/متری
 • خواب: 1
 • Bathحمام: 1
 • 196.5 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 2,800,000,000 تومان
 • 11,666,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۴۰ متری در خیابان معلم غازیان

 • 2,800,000,000 تومان
 • 11,666,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 120 متر
 • ویلا
جزئیات
 • 1,700,000,000 تومان
 • 7,350,000 تومان/متری
رهن و اجاره ویلایی 144 متری در خیابان پاسداران بندرانزلی

فروش ویلایی ۲۳۱ متر در میدان گاز غازیان

 • 1,700,000,000 تومان
 • 7,350,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 230 متر
 • ویلا
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن