پارکینگ بدون مزاحم

268 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 120,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان

رهن آپارتمان در خیابان ناصرخسرو بندرانزلی

 • 120,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 95 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 780,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 780,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 65 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 20,000,000 تومان
 • 1,700,000 تومان/در ماه
رهن و اجاره آپارتمان

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 20,000,000 تومان
 • 1,700,000 تومان/در ماه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 85 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 50,000,000 تومان/900000
رهن و اجاره آپارتمان

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان ورزش بندرانزلی

 • 50,000,000 تومان/900000
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 82 متر
 • آپارتمان
جزئیات
3 هفته پیش

فروش آپارتمان در خیابان ورزش بندرانزلی

 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 81 متر
 • آپارتمان
جزئیات
3 هفته پیش
 • 595,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان مظلوم بندرانزلی

 • 595,000,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 70 متر
 • آپارتمان
جزئیات
3 هفته پیش
 • 975,000,000 تومان
 • 15,000,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 975,000,000 تومان
 • 15,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 65 متر
 • آپارتمان
جزئیات
3 هفته پیش
 • 960,500,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان مفتح جنوبی(شاه کوچه) بندرانزلی

 • 960,500,000 تومان
 • 8,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 113 متر
 • آپارتمان
جزئیات
3 هفته پیش
 • 3,050,400,000 تومان
 • 18,600,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در منطقه آزاد بندرانزلی

 • 3,050,400,000 تومان
 • 18,600,000 تومان
 • 164 متر
 • آپارتمان
جزئیات
3 هفته پیش

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن