مقایسه لیست

1,799,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 257

ویلا

2 روز پیش

1,799,000,000 تومان7,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 257

ویلا

2 روز پیش

480,000,000 تومان5,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 87

آپارتمان

2 روز پیش

480,000,000 تومان5,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 87

آپارتمان

2 روز پیش

550,000,000 تومان5,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

آپارتمان

2 روز پیش

550,000,000 تومان5,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

آپارتمان

2 روز پیش

3,600,000,000 تومان9,000,000 تومان

اتاق خواب: 3متر: 165

آپارتمان

2 روز پیش

3,600,000,000 تومان9,000,000 تومان

اتاق خواب: 3متر: 165

آپارتمان

2 روز پیش

15,500,000,000 تومان21,232,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 470

ویلا

1 ماه پیش

15,500,000,000 تومان21,232,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 470

ویلا

1 ماه پیش

1,625,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 200

ویلا

2 ماه پیش

1,625,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 200

ویلا

2 ماه پیش

1,248,000,000 تومان3,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 150

ویلا

2 ماه پیش

1,248,000,000 تومان3,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 150

ویلا

2 ماه پیش

100,000,000 تومان1,100,000 تومان
100,000,000 تومان1,100,000 تومان

حمام: 1متر: 140

ویلا

2 ماه پیش

800,000,000 تومان2,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 130

ویلا

2 ماه پیش

800,000,000 تومان2,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 130

ویلا

2 ماه پیش