سرویس مستر

84 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 1,560,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان گلستان بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان آخرخط بندرانزلی

 • 1,560,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 130 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,656,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان
فروش آپارتمان در خیابان گلستان بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان آخرخط بندرانزلی

 • 1,656,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 138 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,912,500,000 تومان
 • 12,500,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان گلستان بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 1,912,500,000 تومان
 • 12,500,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 153 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 1,472,000,000 تومان
 • 16,000,000 تومان/متری
پیش فروس آپارتمان در خیابان مظلوم بندرانزلی

پیش فروس آپارتمان در خیابان مظلوم بندرانزلی

 • 1,472,000,000 تومان
 • 16,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 92 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 3,040,000,000 تومان
 • 16,000,000 تومان/متری
پیش فروس آپارتمان در خیابان مظلوم بندرانزلی

پیش فروس آپارتمان در خیابان مظلوم بندرانزلی

 • 3,040,000,000 تومان
 • 16,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 190 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 850,000,000 تومان
 • 13,076,000 تومان
فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 850,000,000 تومان
 • 13,076,000 تومان
 • خواب: 1
 • 65 متر
 • آپارتمان, مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 1,989,000,000 تومان
 • 17,000,000 تومان
فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

فروش آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 1,989,000,000 تومان
 • 17,000,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 117 متر
 • آپارتمان, مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 1,100,000,000 تومان
 • 11,000,000 تومان
فروش آپارتمان در خیابان گلستان بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان جهانگانی بندرانزلی

 • 1,100,000,000 تومان
 • 11,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 3,000,000,000 تومان
 • 20,000,000 تومان/متری
فروش آپارتمان در خیابان گلستان بندرانزلی

فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 3,000,000,000 تومان
 • 20,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 150 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن