مقایسه لیست

1,638,000,000 تومان14,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 117

آپارتمان

2 روز پیش

1,638,000,000 تومان14,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 117

آپارتمان

2 روز پیش

1,683,000,000 تومان11,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 117

آپارتمان

2 روز پیش

1,683,000,000 تومان11,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 117

آپارتمان

2 روز پیش

40,000,000 تومان/1000000

2 ماه پیش

2 ماه پیش

2,000,000,000 تومان7,400,000 تومان

متر: 270

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

2,000,000,000 تومان7,400,000 تومان

متر: 270

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

900,000,000 تومان18,947,000 تومان

متر: 47.5

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

900,000,000 تومان18,947,000 تومان

متر: 47.5

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

280,000,000 تومان35,000,000 تومان

متر: 8

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

280,000,000 تومان35,000,000 تومان

متر: 8

مغازه و املاک تجاری

2 ماه پیش

6,750,000,000 تومان4,500,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 360

ویلا

2 ماه پیش

6,750,000,000 تومان4,500,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 360

ویلا

2 ماه پیش

4,000,000,000 تومان8,695,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 300

ویلا

2 ماه پیش

4,000,000,000 تومان8,695,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 300

ویلا

2 ماه پیش