درب ضد سرقت

184 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 780,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 780,000,000 تومان
 • 12,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 65 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 969,000,000 تومان
 • 10,200,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 969,000,000 تومان
 • 10,200,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 95 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 853,600,000 تومان
 • 9,700,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 853,600,000 تومان
 • 9,700,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 88 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 921,500,000 تومان
 • 9,700,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

 • 921,500,000 تومان
 • 9,700,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 95 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 2,000,000,000 تومان
 • 17,391,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان مظلوم بندرانزلی

 • 2,000,000,000 تومان
 • 17,391,000 تومان
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 115 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 1,400,000,000 تومان
 • 12,173,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان مظلوم بندرانزلی

 • 1,400,000,000 تومان
 • 12,173,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 115 متر
 • آپارتمان
جزئیات
2 هفته پیش
 • 3,050,400,000 تومان
 • 18,600,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در منطقه آزاد بندرانزلی

 • 3,050,400,000 تومان
 • 18,600,000 تومان
 • 164 متر
 • آپارتمان
جزئیات
3 هفته پیش
 • 975,000,000 تومان
 • 7,500,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در کلیور۱ بندرانزلی

 • 975,000,000 تومان
 • 7,500,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 130 متر
 • آپارتمان
جزئیات
4 هفته پیش
 • 2,010,000,000 تومان
 • 15,000,000 تومان
فروش آپارتمان

فروش آپارتمان در خیابان پاسداران بندرانزلی

 • 2,010,000,000 تومان
 • 15,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 134 متر
 • آپارتمان
جزئیات
4 هفته پیش

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن