مقایسه لیست

1,159,000,000 تومان9,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 122

آپارتمان

13 ساعت پیش

1,159,000,000 تومان9,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 122

آپارتمان

13 ساعت پیش

1,220,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 122

آپارتمان

13 ساعت پیش

1,220,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 122

آپارتمان

13 ساعت پیش

1,270,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 127

آپارتمان

13 ساعت پیش

1,270,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 127

آپارتمان

13 ساعت پیش

1,333,500,000 تومان10,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 127

آپارتمان

13 ساعت پیش

1,333,500,000 تومان10,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 127

آپارتمان

13 ساعت پیش

1,281,000,000 تومان10,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 122

آپارتمان

13 ساعت پیش

1,281,000,000 تومان10,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 122

آپارتمان

13 ساعت پیش

2,490,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 249

آپارتمان

13 ساعت پیش

2,490,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 249

آپارتمان

13 ساعت پیش

726,750,000 تومان9,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 76.5

آپارتمان

2 روز پیش

726,750,000 تومان9,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 76.5

آپارتمان

2 روز پیش

3,900,000,000 تومان7,800,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 325

ویلا

2 روز پیش

3,900,000,000 تومان7,800,000 تومان

اتاق خواب: 4حمام: 1متر: 325

ویلا

2 روز پیش

480,000,000 تومان5,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 87

آپارتمان

2 روز پیش

480,000,000 تومان5,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 87

آپارتمان

2 روز پیش