مقایسه لیست

622,500,000 تومان7,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 ماه پیش

622,500,000 تومان7,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 ماه پیش

550,000,000 تومان7,534,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 73

آپارتمان

2 ماه پیش

550,000,000 تومان7,534,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 73

آپارتمان

2 ماه پیش

310,000,000 تومان4,428,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 70

آپارتمان

2 ماه پیش

310,000,000 تومان4,428,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 70

آپارتمان

2 ماه پیش

50,000,000 تومان/1000000
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 93

آپارتمان

2 ماه پیش

50,000,000 تومان/1000000

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 93

آپارتمان

2 ماه پیش

3,600,000,000 تومان12,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 300

آپارتمان

2 ماه پیش

3,600,000,000 تومان12,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 300

آپارتمان

2 ماه پیش

3,600,000,000 تومان12,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 300

آپارتمان

2 ماه پیش

3,600,000,000 تومان12,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 300

آپارتمان

2 ماه پیش

1,800,000,000 تومان12,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 3متر: 150

آپارتمان

2 ماه پیش

1,800,000,000 تومان12,000,000 تومان

اتاق خواب: 3متر: 150

آپارتمان

2 ماه پیش

1,800,000,000 تومان12,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 150

آپارتمان

2 ماه پیش

1,800,000,000 تومان12,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 150

آپارتمان

2 ماه پیش

1,800,000,000 تومان12,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 150

آپارتمان

2 ماه پیش

1,800,000,000 تومان12,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 150

آپارتمان

2 ماه پیش