مقایسه لیست

360,000,000 تومان4,337,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 هفته پیش

360,000,000 تومان4,337,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 هفته پیش

552,000,000 تومان6,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 92

آپارتمان

2 هفته پیش

552,000,000 تومان6,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 92

آپارتمان

2 هفته پیش

601,000,000 تومان6,200,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 97

آپارتمان

2 هفته پیش

601,000,000 تومان6,200,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 97

آپارتمان

2 هفته پیش

456,500,000 تومان5,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 هفته پیش

456,500,000 تومان5,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

2 هفته پیش

310,500,000 تومان4,500,000 تومان
فروش آپارتمان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 69

آپارتمان

2 هفته پیش

310,500,000 تومان4,500,000 تومان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 69

آپارتمان

2 هفته پیش

625,500,000 تومان4,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 139

آپارتمان

2 هفته پیش

625,500,000 تومان4,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 139

آپارتمان

2 هفته پیش

292,500,000 تومان4,500,000 تومان
فروش آپارتمان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 65

آپارتمان

2 هفته پیش

292,500,000 تومان4,500,000 تومان

خوابگاه: 1حمام: 1متر: 65

آپارتمان

2 هفته پیش

780,000,000 تومان7,800,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

آپارتمان

2 هفته پیش

780,000,000 تومان7,800,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

آپارتمان

2 هفته پیش

450,000,000 تومان5,600,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 73

آپارتمان

2 هفته پیش

450,000,000 تومان5,600,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 73

آپارتمان

2 هفته پیش