مقایسه لیست

1,668,050,000 تومان7,300,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 228

آپارتمان

2 ماه پیش

1,668,050,000 تومان7,300,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 228

آپارتمان

2 ماه پیش

1,606,000,000 تومان11,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 146

آپارتمان

2 ماه پیش

1,606,000,000 تومان11,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 146

آپارتمان

2 ماه پیش

370,000,000 تومان2,936,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 88

آپارتمان

2 ماه پیش

370,000,000 تومان2,936,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 88

آپارتمان

2 ماه پیش

522,000,000 تومان6,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 87

آپارتمان

2 ماه پیش

522,000,000 تومان6,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 87

آپارتمان

2 ماه پیش

150,000,000 تومان
رهن کامل آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 85

آپارتمان

2 ماه پیش

150,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 85

آپارتمان

2 ماه پیش

2,100,000,000 تومان
فروش آپارتمان
2,100,000,000 تومان

آپارتمان

3 ماه پیش

230,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 172

آپارتمان

3 ماه پیش

230,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 2متر: 172

آپارتمان

3 ماه پیش