مقایسه لیست

1,668,050,000 تومان7,300,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 228

آپارتمان

2 ماه پیش

1,668,050,000 تومان7,300,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 228

آپارتمان

2 ماه پیش

50,000,000 تومان/800000 ماهیانه
رهن و اجاره آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 91

آپارتمان

2 ماه پیش

50,000,000 تومان/800000 ماهیانه

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 91

آپارتمان

2 ماه پیش

504,000,000 تومان5,200,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 97

آپارتمان

2 ماه پیش

504,000,000 تومان5,200,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 97

آپارتمان

2 ماه پیش

475,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 95

آپارتمان

2 ماه پیش

475,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 95

آپارتمان

2 ماه پیش

80000050,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 90

آپارتمان

2 ماه پیش

80000050,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 90

آپارتمان

2 ماه پیش