مقایسه لیست

1,250,000,000 تومان12,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

آپارتمان

1 ماه پیش

1,250,000,000 تومان12,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 100

آپارتمان

1 ماه پیش

1,600,000,000 تومان10,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 160

آپارتمان

1 ماه پیش

1,600,000,000 تومان10,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 160

آپارتمان

1 ماه پیش

1,680,000,000 تومان10,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 160

آپارتمان

1 ماه پیش

1,680,000,000 تومان10,500,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 160

آپارتمان

1 ماه پیش

3,500,000,000 تومان14,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 250

آپارتمان

1 ماه پیش

3,500,000,000 تومان14,000,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 250

آپارتمان

1 ماه پیش

592,000,000 تومان8,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 74

آپارتمان

1 ماه پیش

592,000,000 تومان8,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 74

آپارتمان

1 ماه پیش

1,068,000,000 تومان8,900,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

آپارتمان

1 ماه پیش

1,068,000,000 تومان8,900,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

آپارتمان

1 ماه پیش

1,085,600,000 تومان9,200,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 118

آپارتمان

1 ماه پیش

1,085,600,000 تومان9,200,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 118

آپارتمان

1 ماه پیش

1,104,000,000 تومان9,200,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

آپارتمان

1 ماه پیش

1,104,000,000 تومان9,200,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 120

آپارتمان

1 ماه پیش

1,224,000,000 تومان8,500,000 تومان
موجود نیست

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 144

آپارتمان

1 ماه پیش

1,224,000,000 تومان8,500,000 تومان

اتاق خواب: 3حمام: 1متر: 144

آپارتمان

1 ماه پیش