مقایسه لیست

265,000,000 تومان3,192,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

1 هفته پیش

265,000,000 تومان3,192,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 83

آپارتمان

1 هفته پیش

410,000,000 تومان5,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

1 هفته پیش

410,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 82

آپارتمان

1 هفته پیش

400,000,000 تومان5,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

1 هفته پیش

400,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

1 هفته پیش

480,000,000 تومان6,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

1 هفته پیش

480,000,000 تومان6,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

1 هفته پیش

280,000,000 تومان3,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

1 هفته پیش

280,000,000 تومان3,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

1 هفته پیش

342,000,000 تومان4,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 76

آپارتمان

1 هفته پیش

342,000,000 تومان4,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 76

آپارتمان

1 هفته پیش

260,000,000 تومان3,750,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 72

آپارتمان

2 هفته پیش

260,000,000 تومان3,750,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 72

آپارتمان

2 هفته پیش

310,000,000 تومان4,300,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 71

آپارتمان

2 هفته پیش

310,000,000 تومان4,300,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 71

آپارتمان

2 هفته پیش

350,000,000 تومان5,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 70

آپارتمان

2 هفته پیش

350,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 70

آپارتمان

2 هفته پیش