مقایسه لیست

490,000,000 تومان5,833,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 84

آپارتمان

2 ماه پیش

490,000,000 تومان5,833,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 84

آپارتمان

2 ماه پیش

280,000,000 تومان3,500,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

280,000,000 تومان3,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 80

آپارتمان

2 ماه پیش

420,000,000 تومان5,384,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 78

آپارتمان

2 ماه پیش

420,000,000 تومان5,384,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 78

آپارتمان

2 ماه پیش

385,000,000 تومان4,935,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 78

آپارتمان

2 ماه پیش

385,000,000 تومان4,935,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 78

آپارتمان

2 ماه پیش

200,000,000 تومان2,546,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 78

آپارتمان

2 ماه پیش

200,000,000 تومان2,546,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 78

آپارتمان

2 ماه پیش

342,000,000 تومان4,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 76

آپارتمان

2 ماه پیش

342,000,000 تومان4,500,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 76

آپارتمان

2 ماه پیش

375,000,000 تومان5,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 75

آپارتمان

2 ماه پیش

375,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 75

آپارتمان

2 ماه پیش

350,000,000 تومان5,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 70

آپارتمان

2 ماه پیش

350,000,000 تومان5,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 70

آپارتمان

2 ماه پیش

280,000,000 تومان4,000,000 تومان
فروش آپارتمان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 70

آپارتمان

2 ماه پیش

280,000,000 تومان4,000,000 تومان

اتاق خواب: 2حمام: 1متر: 70

آپارتمان

2 ماه پیش