بندرانزلی

1234 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 50,000,000 تومان
 • 1,200,000 تومان/ماهانه
رهن و اجاره مغازه در خیابان آیت الله طالقانی غازیان

رهن و اجاره آپارتمان در خیابان ورزش بندرانزلی

 • 50,000,000 تومان
 • 1,200,000 تومان/ماهانه
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 65 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,755,000,000 تومان
 • 19,000,000 تومان/متری
پیش فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

پیش فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 2,755,000,000 تومان
 • 19,000,000 تومان/متری
 • خواب: 3
 • Bathحمام: 1
 • 145 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,250,000,000 تومان
 • 18,000,000 تومان/متری
پیش فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

پیش فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 2,250,000,000 تومان
 • 18,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 125 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 200,000,000 تومان
رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 200,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • 74 متر
 • آپارتمان, مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 170,000,000 تومان
رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

رهن و اجاره آپارتمان تجاری/اداری در خیابان مطهری بندرانزلی

 • 170,000,000 تومان
 • خواب: 2
 • 60 متر
 • آپارتمان, مجتمع اداری - تجاری
جزئیات
 • 2,200,000,000 تومان
 • 22,000,000 تومان/متری
پیش فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

پیش فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 2,200,000,000 تومان
 • 22,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,300,000,000 تومان
 • 23,000,000 تومان/متری
پیش فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

پیش فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 2,300,000,000 تومان
 • 23,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,300,000,000 تومان
 • 23,000,000 تومان/متری
پیش فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

پیش فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 2,300,000,000 تومان
 • 23,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • آپارتمان
جزئیات
 • 2,400,000,000 تومان
 • 24,000,000 تومان/متری
پیش فروش آپارتمان در خیابان مطهری بندرانزلی

پیش فروش آپارتمان در خیابان تهران بندرانزلی

 • 2,400,000,000 تومان
 • 24,000,000 تومان/متری
 • خواب: 2
 • Bathحمام: 1
 • 100 متر
 • آپارتمان
جزئیات

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن