جزئیات طرح مسکن کارمندان

طرح «تامین مسکن کارکنان دولت» بعد از تدوین در وزارت راه و شهرسازی و مطالعه ...